Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

3ds max-та компьютерлік модельдеу жəне анимация негіздері

3ds max-та компьютерлік модельдеу жəне анимация негіздері

Оқу құралы «Компьютерлік 3d-модельдеу жəне анимациялау негіз-
дері» бойынша дəрістерден құрылған. Кітапта 3ds max программасының
9 нұсқасының интерфейсі қарастырылған, бірақ жұмыс істеудің негізгі
принциптері басқа нұсқалармен бірдей қалады, сондықтан келтірілген
материалды кейінгі шыққан нұсқаларда қолдануға болады.

подробнее


1 690,00 т

МАЗМҰНЫ
Кіріспе ...................................................................................................9
1. 3ds max-қа кіріспе
3ds max нұсқалары ................................................................................11
3ds max-ты қолдану салалары ..............................................................15
Компьютерлік анимация кезеңдері .....................................................15
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ...........................................................18
2. 3ds max пайдаланушы интерфейсі
3ds max жұмыс терезесі ..........................................................................19
Интерфейстің қарапайым элементтері ..................................................20
Меню жолы. ....................................................................................... 25
Құрал-саймандар панельдері .................................................................25
Проекциялар терезелері ..........................................................................29
Командалық панелі .................................................................................29
Файлдармен жұмыс ................................................................................30
Сахнаның ағымдағы қалпын сақтау жəне қалпына қайтару ...............31
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................31
3. 3ds max-тағы проекция терезелерімен жұмыс істеу
Проекция терезелерінің түрлері ............................................................33
Панорамалау, масштабтау жəне айналдыру .........................................34
Сахнада жүру...........................................................................................36
Проекция терезесінің бейнелеу режимдері ..........................................37
Проекция терезелерін баптау .................................................................41
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................46
4. 3ds max-тағы базалық объектілер жəне екі
өлшемді формалар
3ds max-тағы объектілер.........................................................................47
Командалық панельдің Create қосымша беті .......................................51
Объектіні жасау .......................................................................................53
Примитивтер ...........................................................................................54
4
Сплайндар ................................................................................................60
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................62
5. Базалық объектілермен жұмыс істеу
Өлшем бірліктері жəне тордың қадамы ................................................63
Автотор жəне қосалқы тор .....................................................................64
Тор бойынша туралау .............................................................................66
Объектілерді белгілеу амалдары ...........................................................66
Объектілер тобымен жұмыс істеу .........................................................71
Объектілерді жасыру, бейнелеу жəне бекіту ........................................72
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................75
6. Объектілерді трансформациялау
Кəдімгі трансформациялар.....................................................................76
Трансформация орталығы ......................................................................77
Трансформацияны шектеу .....................................................................78
Нақты трансформациялар ......................................................................79
Байлаулар .................................................................................................80
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................85
7. Клондау, тегістеу жəне массив жасау
Клон жəне оны жасау .............................................................................86
Айнаның көмегімен клондау .................................................................87
Объектілер массиві .................................................................................88
Айналмалы жəне спиралды массивтер .................................................90
Суретке түсіру көмегімен клондау ........................................................92
Орналасу құрал-сайманы .......................................................................93
Объектіні басқа объектіге салыстырмалы тегістеу ..............................95
Объектіні нормаль бойынша тегістеу ...................................................96
Объектіні көрініс бойынша тегістеу .....................................................97
Объектілерді тез тегістеу .......................................................................98
Объектілерді клондау жəне тегістеу .....................................................98
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................100
8. 3ds max-тағы параметрлік модификаторлар
3ds max-тағы модификаторлар ..............................................................101
Bend модификаторы................................................................................103
5
Taper модификаторы ...............................................................................103
Noise модификаторы ...............................................................................104
Ripple модификаторы. ............................................................................105
Skew модификаторы ...............................................................................106
Twist модификаторы ...............................................................................106
Stretch модификаторы .............................................................................107
Wave модификаторы ...............................................................................107
Spherify модификаторы ..........................................................................108
Displace модификаторы ..........................................................................109
Lattice модификаторы .............................................................................110
Mirror модификаторы .............................................................................111
Push модификаторы ................................................................................112
Relax модификаторы ...............................................................................112
Shell модификаторы ................................................................................113
Slice модификаторы ................................................................................113
Squeeze модификаторы ..........................................................................114
XForm модификаторы ............................................................................114
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................115
9. 3ds max-тағы редакциялау, тегістеу, деформациялау жəне
анимациялау модификаторлары
Торларды редакциялау модификаторлары
Cap Holes модификаторы .......................................................................116
Extrude модификаторы ...........................................................................116
Normal модификаторы ............................................................................117
Smooth модификаторы............................................................................118
MultiRes модификаторы .........................................................................119
VertexPaint модификаторы .....................................................................119
Патч/сплайн редакциялау модификаторы
Lathe модификаторы ...............................................................................120
Беттерді тегістеу модификаторлары
MeshSmooth модификаторы ...................................................................121
TurboSmooth модификаторы ..................................................................122
Пішінді еркін деформациялау модификаторлары
FFD модификаторлар ..............................................................................122
Анимациялық модификаторлар
Flex модификаторы .................................................................................125
Path Deform (WSM) модификаторы. .....................................................128
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................130
6
10. 3ds max-та сплайндарды жəне пішіндерді редакциялау
Пішіндер жəне олардың бағынышты объектілері ................................131
Қисықтықтың төбесі жəне оны өзгерту ................................................132
Сплайндар мен пішіндерді редакциялау үшін командалар .................134
Сплайндарды жасау ................................................................................137
Сплайнды бөлу ........................................................................................137
Пішіндерді қосу ......................................................................................138
Пішіндерді ажырату ...............................................................................139
Сплайнда жаңа төбелерді жасау ............................................................139
Төбелерді қисық сегментпен біріктіру ..................................................141
Төбелерді тура сегментпен біріктіру .....................................................141
Төбелерді біріктіру .................................................................................142
Төбелерді қиғаштау ................................................................................143
Төбелерді дөңгелектеу ............................................................................143
Сегменттерді бөлу...................................................................................144
Бірінші төбесін тағайындау ...................................................................144
Төбелердің нөмірлерін айналдыру ........................................................145
Пішінді шағылыстыру ............................................................................146
Пішінді қысқарта кесу ............................................................................147
Пішінде сплайнды жалғастыру ..............................................................147
Пішінді контурлау ..................................................................................148
Сплайндарға арналған бульдік амалдар ................................................148
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................151
11. 3ds max-тағы құрамды объектілер
Құрамды объектілер жəне олардың түрлері .........................................153
Құрамды объектіні таңдау......................................................................154
Бульдік объект .........................................................................................154
Лофтингті объект ....................................................................................158
Лофтингті объектінің шиыршықтары ...................................................159
Лофтингті объектіде пішіндерді қосу жəне ауыстыру ........................162
Таратылған объект ..................................................................................163
Таратылған объектінің шиыршықтары .................................................164
Қосылған объект .....................................................................................166
Морфингті объект ...................................................................................167
Тамшылы-торлы объект .........................................................................168
Ландшафты объект .................................................................................170
Келісілген объект ....................................................................................173
Пішінмен бірігіп кеткен объект .............................................................174
7
Торлы объект ...........................................................................................176
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................177
12. Торлы объектілермен жұмыс істеу негіздері
Торлы объектілердің бағынышты объектілері .....................................178
Edit Mesh модификаторы .......................................................................178
Mesh Select модификаторы ....................................................................183
Volume Select модификаторы. ...............................................................184
Tesselate модификаторы .........................................................................184
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................185
13. 3ds max-та анимация негіздері
Time Configuration диалогты терезесі ...................................................186
Кілттік кадрлардың негізіндегі анимация .............................................188
Анимация кілттерін редакциялау ..........................................................189
Анимацияның бақылауыштары .............................................................190
Анимацияны шектеуіштер .....................................................................191
Циклдік анимация ...................................................................................193
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................194
14. 3ds max-тағы жарықтандырудың негіздері
Жарықтандырудың əдістері ...................................................................195
Cтандартты жарық көздерін жасау ........................................................196
Жарықтың параметрлерін баптау .........................................................197
Үнсіз бойынша жарықтандыру жəне жарық беру ................................202
Көлеңкелер жəне оларды баптау ...........................................................203
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................205
15. 3ds max-тағы көрсетушілік негіздері
Көрсетушілік ...........................................................................................206
Камера жəне оны жасау ..........................................................................206
Камераны баптау .....................................................................................207
Камерадан көрініс терезені басқару ......................................................210
Көрсетушіліктің интерфейстік элементтері .........................................211
Көрсетушілік аймағын таңдау ...............................................................212
Render Frame Window диалогты терезесі ..............................................214
Render Scene диалогты терезесі .............................................................215
8
Common қосымша беті ...........................................................................216
Default Scanline Renderer визуализатор үшін Renderer
қосымша беті ...........................................................................................222
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар. .............................................................223
16. 3ds max-тағы материалдар
Материалдар редакторы .........................................................................225
Материалдар редакторындағы басқару батырмалары .........................225
Стандартты материалдар жəне материалдар редакторының
Шиыршықтары ........................................................................................228
Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар ..............................................................237
3ds max-тың кейбір пернелік тіркестері ...........................................238

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства