Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

Ақпараттық жүйелердің Веб-қосымшаларын программалау

Ақпараттық жүйелердің Веб-қосымшаларын программалау


 Оқу құралында HTML, VB.NET тілдері жəне ASP.NET, ADO.NET, Веб- қызметтер программалау технологияларының негіздері қарастырылған.  Оқу құралы ақпараттық жүйелер жəне магистратура студенттеріне арналған, информатика мамандықтарының бакалавр жəне магистратура студенттеріне арналған.

 

подробнее


970,00 т

МАЗМҰНЫ
1-МОДУЛЬ. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ОБЪЕКТІЛІ-БАҒЫТТАЛҒАН
NET ПЛАТФОРМАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ ............................................................. 3
1.1. WWW клиент-сервер технологиясы. ................................................................... 3
1.2. НТМL тілі. ............................................................................................................... 6
1.2.1. НТМL-құжат құрылымы .................................................................................... 6
1.2.2. HTML атрибуттары ............................................................................................. 8
1.2.3. URL жəне гиперсілтеме ...................................................................................... 9
1.2.4. HTML-дің негізгі тəгтері .................................................................................... 11
1.2.5 Басқару элементтері жəне формалар ................................................................. 20
1.3. .NET платформасы. ................................................................................................ 24
1.3.1. Web қызмет көрсетулері – ол не? ...................................................................... 24
1.3.2. .NET компоненттері ............................................................................................ 25
2-МОДУЛЬ. ASP.NET АКТИВ СЕРВЕРЛІК БЕТТЕР
ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ ......................................... 29
2.1 Программалау үлгілері. «Сұраныс-жауап» үлгісі жəне оқиғалармен
басқарылатын үлгі. ........................................................................................................ 29
2.2. ASP.NET программасының құрылымы. ............................................................. 29
2.3. VB.NET негіздері. .................................................................................................. 31
2.3.1. Айнымалылар ...................................................................................................... 31
2.3.2. VB.NET мəліметтер типі .................................................................................... 31
2.3.3. Айнымалылар хабарландыруы .......................................................................... 31
2.3.4. Айнымалылар аты ............................................................................................... 32
2.3.5. Мəліметтер типін түрлендіру ............................................................................ 32
2.3.6. Жиымдар .............................................................................................................. 33
2.3.7. Операторлар ......................................................................................................... 33
2.3.8. Процедуралар мен функциялар. ........................................................................ 36
2.3.9. Оқиғаларды өңдеу ............................................................................................... 36
2.3.10. Кластар ............................................................................................................... 37
2.4. ASP.NET объектілері. ............................................................................................ 39
2.4.1. Response объектісі. .............................................................................................. 39
2.4.2. Request объектісі .................................................................................................. 42
2.4.3. HttpCookie объектісі. ........................................................................................... 43
2.4.4. Page объектісі ....................................................................................................... 44
2.4.5. Session объектісі. ................................................................................................. 44
2.4.6. HttpAplication объектісі. ..................................................................................... 45
2.4.7. HttpServerUtility объектісі. ................................................................................. 45
3-МОДУЛЬ. WEB-ҚОСЫМШАРЫНЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ
ИНТЕРФЕЙСІН ЖОБАЛАУ ҮЛГІЛЕРІ, ƏДІСТЕРІ ЖƏНЕ
ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ ...................................................................................................... 47
3.1. WEB формалардың серверлік элементтері жəне олармен
байланыс оқиғалар. ....................................................................................................... 47
3.1.1. WEB формалар. ................................................................................................... 47
100
3.1.2. Web-формасының программалық моделі. ....................................................... 48
3.1.3. HTML-дің серверлік басқару элементтері. ...................................................... 50
3.1.4. Web-серверлік басқару элементтері.................................................................. 52
3.1.5. Мəліметтерді жедел жіберу. .............................................................................. 54
3.1.6. Web-СБЭ жəн HTML-СБЭ серверлік элементтерін салыстыру. .................. 54
3.2 Web-Форманың қолданушы элементтері. Қолданушы СБЭ (ҚСБЭ). ............. 55
3.2.1. ҚСБЭ құру. ........................................................................................................... 55
3.2.2. ҚСБЭ қолданылуы. ............................................................................................. 58
3.2.3. КБСЭ қосымша мүмкіндіктері. ......................................................................... 60
3.3. ASP.NET мəліметтерінің шынайылығын тексеру. ............................................ 61
3.3.1. Енгізудің дұрыстығын тексеретін басқару серверлік
элементтері (ЕДТБСЭ). ................................................................................................ 62
3.3.2. ЕДТБСЭ жұмыс істеуі. ....................................................................................... 63
3.3.3. Регулярлық өрнектер .......................................................................................... 66
3.3.4. Қолданушылық ЕДТБСЭ ................................................................................... 66
4-МОДУЛЬ. WEB-ҚОСЫМШАНЫҢ МƏЛІМЕТТЕР
ҚОРЫМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫН ЖОБАЛАУ ҮЛГІЛЕРІ,
ƏДІСТЕРІ ЖƏНЕ ҚҰРАЛДАРЫ ........................................................................... 68
4.1. ADO.NET технологиясы. ...................................................................................... 68
4.1.1. ASP.NET и ADO.NET жалпы байланыс сұлбасы. .......................................... 68
4.1.2. ADO.NET объектілі үлгісі .................................................................................. 68
4.1.3. OleDbConnection объектісі. ................................................................................ 71
4.1.4. OleDbCommand объектісі. .................................................................................. 72
4.1.5. OleDataReader объектісі...................................................................................... 72
4.1.6. OleDbDataAdapter объектісі. .............................................................................. 73
4.2. XML технологиясы жəне оның ASP.NET-те қолданылуы. .............................. 76
4.2.1. XML-ге ASP.NET құрылғыларымен ену. ........................................................ 78
4.2.2. XML-дің дұрыстығын тексеру. ......................................................................... 81
5-МОДУЛЬ. WEB-ҚОСЫМШАНЫҢ БИЗНЕС-
КОМПОНЕНТТЕРІНІҢ КОМПОНЕНТТІ ЖОБАЛАУ ҮЛГІЛЕРІ,
ƏДІСТЕРІ ЖƏНЕ ҚҰРАЛДАРЫ ........................................................................... 85
5.1. Бизнес-объектілердің құрылуы мен қолданылуы. ............................................. 85
5.2. Web-қызмет көрсетулерді құру мен қолдану ..................................................... 88
5.2.1. Web-қызмет көрсетулерді құру ......................................................................... 89
5.2.2. Web-қызмет көрсетулерді анықтау. .................................................................. 90
5.2.3. Web-қызмет көрсетуді қолдану. ........................................................................ 91
5.3. ASP.NET қосымшасын конфигурациялау жəне орналастыру ......................... 92
5.3.1. Web-сайттарды басқару. ..................................................................................... 92
5.3.2. Visual Studio көмегімен сайтты Web-серверге орналастыру. ........................ 97
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕР .................................................................... 98

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства