Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

Өсімдіктер физиологиясы практикумы

Өсімдіктер физиологиясы практикумы

Бұл практикумда өсімдік клеткасының физиологиясын, өсімдіктердің
су алмасу физиологиясын, фотосинтез, тыныс алу, өсімдіктердің минерал-
ды қоректенуін, фиторемедиация, өсімдіктердің өсуі мен даму процестерін
зерттеу əдістері берілген.

подробнее


1 190,00 т

МАЗМҰНЫ
Өсімдік клеткасының физиологиясы ................................................................ 3
1-жұмыс. Плазмолиз жəне деплазмолиз ............................................................ 7
2-жұмыс. Цитоплазманың тұтқырлығын анықтау ............................................... 9
3-жұмыс. Клетканың плазмолизденуіне тұздар құрамындағы аниондар мен катиондардың тигізетін əсері ........................................................................ 10
4-жұмыс. Клетка сөлінің осмостық қысымын плазмолиздік əдіспен (де-Фриз бойынша) анықтау ...................................................................................................... 11
5-жұмыс. Өткізгіштіктің өзгеруі арқылы өсімдік ұлпасының зақымдануын болжау ....13
6-жұмыс. Тургор құбылысы ............................................................................ 15
7-жұмыс. Өсімдіктің осмостық потенциалы мен су потенциалын анықтайтын Лилиенштерн əдісі ........................................................................................ 16
Бақылау сұрақтары ...................................................................................... 16
Өсімдіктердегі су алмасу физиологиясы ........................................................... 18
8-жұмыс. Тұқым бөрткенде сіңіретін су мөлшерін анықтау ......................... 22
9-жұмыс. Өсімдік тұқымдарының өніп-өсуіне ерітінділер концентрацияларының тигізетін əсері ........................................................................................................... 23
10-жұмыс. Гуттация құбылысы ........................................................................ 24
11-жұмыс. Транспирация қарқындылығы жəне салыстырмалы транспирация ........ 25
12-жұмыс. Устьицаның ашылып-жабылуын бақылау ........................................... 28
13-жұмыс. Жапырақтың транспирациясын Штальдың хлоркобальттік əдісімен

салыстыру ..................................................................................................... 29
14-жұмыс. Өсімдік ұлпасындағы бос жəне байланысқан суды рефрактометрмен анықтау (Н.Г. Гусев бойынша) ..................................................................................... 31
Бақылау сұрақтары ........................................................................................ 36
Фотосинтез ................................................................................................... 37
15-жұмыс. Пигменттердің химиялық қасиеттерін анықтау ................................... 39
16-жұмыс. Пигменттерді қағазда жүргізілетін хроматография əдісімен бөлу .......... 42
17-жұмыс. Пигменттердің оптикалық қасиеттері ................................................ 43
18-жұмыс. Пигменттердің мөлшерін сандық əдіспен анықтау ................................ 45
19-жұмыс. Сутегі электрондарының тасымалдану реакциясына
хлорофилдің фотосенсибилизаторлық əсері (Гуревич əдісі бойынша) .................. 48
20-жұмыс. Фотосинтез нəтижесінде крахмалдың түзілуі
(Сакс реакциясы) ......................................................................................... 50
21-жұмыс. Суда өсетін өсімдіктің фотосинтез қарқынына сыртқы орта жағдайлардың əсері ............................................................................................................ 51
Бақылау сұрақтары ........................................................................................ 53
Өсімдіктердің тыныс алуы ................................................................................ 55
22-жұмыс. Өсімдіктің тыныс алу қарқындылығын зерттеу ..................................... 56
23-жұмыс. Өсімдік ұлпаларындағы дегидрогеназаларды байқау ........................... 59
24-жұмыс. Элодея жапырақтарындағы каталаза ферментінің белсенділігін анықтау .60
Бақылау сұрақтары ........................................................................................ 60
Өсімдіктердің минералды қоректенуі ............................................................... 62
25-жұмыс. Өсімдіктердің өсуіп-дамуына макроэлементтердің (N, P, K) тигізетін əсерін зерттеу ......................................................................................................... 69
26-жұмыс. Өсімдіктердің түсіміне кейбір микроэлементтердің тигізетін əсері .......... 72
27-жұмыс. Өсімдік күліне микрохимиялық анализ жасау ................................... 74
28-жұмыс. Калий жəне кальций иондарының антагонизмі ................................ 75
29-жұмыс. Кальций мен сутек иондарының антагонизмі .................................. 76
30-жұмыс. Өсімдіктің өсуі мен дамуына ерітінді рН-тың
тигізетін əсері ............................................................................................. 77
31-жұмыс. Өсімдіктің өсіп-жетілуіне осмос қысымының тигізетін əсері.................... 79
Бақылау сұрақтары ....................................................................................... 81
Өсімдіктердің өсуі мен дамуы ........................................................................... 83
32-жұмыс. Тұқымның өнгіштігін анықтау ........................................................... 84
33-жұмыс. Ақ сүттіген тұқымдарының өнуіне фитохромның
тигізетін əсері .............................................................................................. 85
34-жұмыс. Тұқымдағы амилаза ферментін байқау ............................................ 86
35-жұмыс. Тамырдың өсуіне гетероауксиннің əсерін зерттеу .............................. 87
36-жұмыс. Үрме бұршақ қалемшелерінің тамырлануына

гетероауксиннің тигізетін əсері ....................................................................... 88
37-жұмыс. Морфологиялық белгілердің ярустық өзгергіштігін бақылау................. 89
Бақылау сұрақтары ...................................................................................... 90
Өсімдіктердің қолайсыз жағдайларға төзімділігі ............................................ 91
38-жұмыс. Протоплазмадағы қанттардың қорғаныштық қызметін анықтау ............. 93
39-жұмыс. Төменгі температураларда қанттардың
протоплазмадағы белоктарға тигізетін əсері .................................................. 94
40-жұмыс. Ыстыққа төзімді əртүрлі өсімдік сорттарының клетка
протоплазмаларының тұтқырлығын анықтау ................................................ 95
41-жұмыс. Хлорофилді ұлпалардың зақымдану дəрежесіне қарай
өсімдіктердің экстремалды жағдайларға төзімділігін анықтау ..................... 96
42-жұмыс. Цитоплазманың коагуляцияға ұшырау температурасының шегін анықтау.. 97
43-жұмыс. Статолитті крахмал мөлшерінің өзгеруіне қарай
өсімдіктердің құрғақшылыққа жəне ыстыққа төзімділігін анықтау ................... 98
44-жұмыс. Шардаков əдісі бойынша өсімдік тозаңының өміршеңдігін анықтау ......... 99
Бақылау сұрақтары ....................................................................................... 100
Фиторемедиация ........................................................................................... 102
45-жұмыс. Өсімдіктердің өніп-өсу белсенділігіне ауыр металдардың
тигізетін əсері ............................................................................................... 104
46-жұмыс. Өсімдіктердің мүшелеріндегі ауыр металдардың
жинақталуын анықтау ...................................................................................... 105
47-жұмыс. Өсімдіктердің мүшелеріндегі клетка аралық
компартменттеріндегі ауыр металдардың жинақталуын анықтау ................ 106
Бақылау сұрақтары ..................................................................................... 108
Əдебиеттер ................................................................................................ 109

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства


Интернет магазин восточных товаров salsabil.kz | Черный тмин в Алматы | Масло черного тмина | Масло черного тмина | Время намаза Алматы