Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

Коллоидтық химияның негіздері

Коллоидтық химияның негіздері

Оқу құралы химиялық, техникалық, жаратылыстану маман­дық­тарының студенттері, магистранттары және оқытушыларына арналған.

подробнее


1 260,00 т

МАЗМҰНЫ

 

КІРІСПЕ………………………………………………………………............

3

 

1. Дисперстік бөлшектер....………………………………………...

 

10

1.1. Дисперстік бөлшектердің жіктелуі........................................................... 

10

1.2. Дисперстік бөлшектердің алынуы............................................................

12

 

2. Дисперсті жүйелер......................…………………………………... 

 

23

2.1. Дисперсті жүйелердің сандық сипаттамалары..................……………...

23

2.2. Дисперсті жүйелердің жіктелуі..................................................................

24

2.3. Дисперсті жүйелерді алу, тазалау, тұрақтандыру....................................

27

 

3. Дисперсті жүйелердің термодинамикасы......................

 

31

 

4. ДИСперсті жүйелердің молекулалық-кинетикалық қасиеттері........................................................................................................

 

 

35

4.1. Броундық қозғалыс......................................................................................

35

4.2. Осмос............................................................................................................

36

4.3. Седиментация...............................................................................................

37

4.4. Диффузия......................................................................................................

39

4.5. Дисперсті жүйелердің cедиментациялық-диффузиялық тепе-теңдігі....

40

 

5.  ДИСперсті жүйелердің оптикалық қасиеттері ......….

 

43

5.1. Жарықтың шашырауы................................................................................. 

44

5.2. Жарықтың жұтылуы....................................................................................

46

 

6. беттік құбылыстар термодинамикасының негіздері....……………………………………….............................................

 

 

48

6.1. Беттік керілу................................................................................................. 

48

6.2. Сұйықтықтардың беттік керілуіне әсер ететін факторлар......................

51

6.3. Сұйықтықтар беттік керілуінің молекулалық табиғаты........................

54

6.4. Бір компонентті жүйелердің бөліну бетінің термодинамикасы..............

56

 

7. Капиллярлық құбылыстар...…………………………………... 

 

63

7.1. Капиллярлық қысым.............................................................……………...

63

7.2. Жұғу..............................................................................................................

65

7.3. Адгезия және когезия..................................................................................

70

7.4. Жұғуға әсер ететін факторлар....................................................................

72

7.5. Беттер қисықтығының қаныққан бу қысымына әсері.............................

75

7.6. Капиллярдағы сұйықтық деңгейінің өзгеруі............................................

76

 

8. СҰЙЫҚ газ шекарасындағы адсорбция...........................

 

79

8.1. Гиббс теңдеуі...............................................................................................

79

8.2. Ленгмюрдің мономолекулалық адсорбция изотермасының теңдеуі......

82

8.3. Адсорбция жұмысы.....................................................................................

88

8.4. Сұйытылған ерітінділердің беттік қабат күйінің теңдеуі........................

90

 

9.  Ерімейтін заттардың беттік қабыршықтары...........….

 

94

9.1. Беттік қабыршықтар туралы түсінік..........................................................

94

9.2. Беттік қабыршықтардың типтері................................................................

99

9.3. Газ тәрізді қабыршықтардың ерекшеліктері…………………………….

101

9.4. Тегіс қабыршықтар………………………………………………………..

105

 

10. Беттік-активті заттар……………………………………….......

 

108

10.1. Беттік-активті заттардың жіктелуі…………………………...................

108

10.2. Гидрофильді-липофильді баланс........………….....................................

112

10.3. Орналасудың критикалық параметрі…………………………….……..

116

 

11. Мицеллалық жүйелер…………………………………………...

 

118

11.1. Мицелла түзудің критикалық концентрациясы .....................................

118

11.2.  Мицелла түзудің критикалық концентрациясына әсер ететін

факторлар.............................................................................................................

 

120

11.3. Мицеллалардың құрылымы мен формасы..............................................

123

11.4. Мицеллалардың өсуі.................................................................................

126

11.5. Мицелла түзудің термодинамикасы........................................................

129

11.6. Аралас мицеллалар....................................................................................

131

11.7. Солюбилизация..........................................................................................

134

11.8. Гидрофобтық әрекеттесулер.....................................................................

137

 

12. ҚАТТЫ БЕТТЕГІ ГАЗДАРДЫҢ АДСОРБЦИЯСЫ...........................

 

141

12.1. Физикалық адсорбция мен жұғудың жылулығы....................................

142

12.2. Хемосорбция жылулықтары.....................................................................

147

12.3. Адсорбциялық процестің динамикасы....................................................

149

12.4. Қатты беттердегі газдар адсорбциясының теориялары.........................

152

12.5. Адсорбенттер және олардың сипаттамалары.........................................

169

 

13. ҚАТТЫ ДЕНЕ – СҰЙЫҚТЫҚ ШЕКАРАСЫНДАҒЫ АДСОРБЦИЯ.........................................................................................................

 

 

173

13.1. Бейэлектролиттердің адсорбциясы (молекулалық адсорбция).............

173

13.2. Электролиттердің адсорбциясы (иондық адсорбция)............................

175

13.3. Ион алмасу адсорбциясы..........................................................................

179

13.4. Иониттердің негізгі физика-химиялық сипаттамалары.........................

181

13.5. Ион алмасу тепе-теңдігі............................................................................

184

13.6. Күшті электролиттердің адсорбциясы.....................................................

186

 

10. Дисперсті жүйелердің электрлік қасиеттері...............

 

190

14.1. Қос электрлік қабаттың теориялары........................................................

191

14.2. Электролиттердің қос электрлік қабатқа әсері.......................................

192

14.3. Электркинетикалық құбылыстар.............................................................

194

14.4. Электркапиллярлық құбылыстар.............................................................

201

 

15. Дисперсті жүйелердегі коагуляция мен        коалесценция...............................................................................................

 

 

206

15.1. Коагуляция ережелері...............................................................................

207

15.2. Электролиттер қоспаларының әсері........................................................

208

15.3. Концентрациялық және бейтараптық коагуляция..................................

209

15.4. Коагуляцияның кинетикасы.....................................................................

211

15.5. Коалесценция.............................................................................................

215

 

16. Дисперсті жүйелердің тұрақтылығы................................

 

219

16.1. Негізгі қағидалары.....................................................................................

219

16.2. Ажыратушы қысым...................................................................................

220

16.3. Коллоидтық ерітінділердің тұрақтылық теориясы.................................

227

 

17. ДИСПЕРСТІ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМ ТҮЗУІ МЕН

ҚҰРЫЛЫМ-МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ........................................

 

 

231

17.1. Дисперсті жүйелердегі құрылымдар.......................................................

231

17.2. Дисперсті жүйелердің құрылым-механикалық қасиеттері....................

238

 

ӘДЕБИЕТТЕР………………………………………………………………...

 

255

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства


Интернет магазин восточных товаров salsabil.kz | Черный тмин в Алматы | Масло черного тмина | Масло черного тмина | Время намаза Алматы