Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

Органикалық химиядан зертханалық жұмыстар

Органикалық химиядан зертханалық жұмыстар

Еңбекте зертханалық жұмыстардың тақырыптарына сай сипаттамалар беріл­ген. Әр зертханалық жұмыстың соңында жасалған жұмыс бойынша сұрақ­тар мен жаттығулар келтірілген.

подробнее


2 410,00 т

МАЗМҰНЫ

Алғы сөз............................................................................................................ 3

КІРІСПЕ............................................................................................................ 5

Органикалық химия зертханасында жұмыс істеу

кезіндегі қауіпсіздік ережелері............................................................... 7

Органикалық химиядан зертханалық

жұмысқа арналған ыдыстар................................................................ 14

Органикалық қосылыстарды бөлу, тазалау әдістері..................... 21

Органикалық қосылыстардың құрылысын

физика-химиялық әдістер арқылы зерттеу............................................. 29

Органикалық еріткіштер және оларды тазалау............................... 35

Зертханалық жұмыстардың тәжірибелік

нәтижелерін жазу.......................................................................................... 44

 

№1 зертханалық жұмыс. Кристалдау және

қайта кристалдау.................................................................................... 46

№2 зертханалық жұмыс. Возгонкалау.............................................. 49

№3 Зертханалық жұмыс. Айдау.......................................................... 51

№4 Зертханалық жұмыс. Органикалық қосылыстардың

физикалық қасиеттерін анықтау......................................................... 59

№5 Зертханалық жұмыс. Органикалық заттардың

сапалық және сандық құрамын анықтау.......................................... 60

№ 6 Зертханалық жұмыс. Қаныққан көмірсутектер...................... 67

№7 зертханалық жұмыс. Алкендер.................................................... 70

№8 Зертханалық жұмыс. Ацетилен және

диенді көмірсутектері............................................................................. 72

№ 9 Зертханалық жұмыс. Көмірсутектің

галоген туындылары.............................................................................. 75

№ 10 Зертханалық жұмыс. Бір атомды

қаныққан спирттер.................................................................................. 80

№ 11 лабораториялық жұмыс. Көп атомды спирттер.................. 83

№ 12 лабораториялық жұмыс. Жай эфирлер..........................85

№13 Зертханалық жұмыс. Альдегидтер

мен кетондар............................................................................................. 87

№14 Зертханалық жұмыс. Бір негізді қаныққан

карбон қышқылдары.............................................................................. 91

№15 Зертханалық жұмыс. Жоғары молекулалы

қаныққан қарбон қышқылдары........................................................... 97

№16 Зертханалық жұмыс. Екі негізді қанықан

карбон қышқылдары.............................................................................. 99

№17 Зертханалық жұмыс. Күрделі эфирлер.

этерификация реакциясы....................................................................... 102

№ 18 Зертханалық жұмыс. Майлар................................................... 105

№ 19 Зертханалық жұмыс. Оксикарбон қышқылдары................. 108

№ 20 Зертханалық жұмыс. Алифатты қатардағы

нитроқосылыстар.................................................................................... 111

№ 21 Зертханалық жұмыс. Алифатты

қатардағы аминдер................................................................................. 112

№ 22 Зертханалық жұмыс. Амин қышқылдары..............................                115

№ 23 Зертханалық жұмыс. Белоктар................................................. 118

№ 24 Зертханалық жұмыс. Мочевина (карбамид)......................... 122

№ 25 Зертханалық жұмыс. Ароматты көмірсутектер және

олардың туындылары............................................................................ 124

№ 26 Зертханалық жұмыс. Көмірсулар. Моносахаридтер......... 128

№ 27 Зертханалық жұмыс.Дисахаридтер........................................ 138

№ 28 Зертханалық жұмыс. Полисахаридтер.................................. 142

 

ІІ. Органикалық қосылыстарды синтездеу

Қаныққан көміртегі атомындағы нуклеофильді орынбасу.

Бромды этил синтезі...................................................................................... 146

Бромды бутил синтезі................................................................................... 148

Жай эфирлерді алу. Дибутил эфирін синтездеу.................................. 149

Фенетол............................................................................................................. 151

ß-Нафтолдың этил эфирі.............................................................................. 152

Күрделі эфирлерді алу. Сірке қышқылының этил

эфирін (этилацетатты) алу.......................................................................... 153

Сірке қышқылының бутил эфирін алу..................................................... 154

Сірке қышқылының изоамил эфирін алу................................................. 155

Бензой қышқылының этил эфирі............................................................. 156

Карбонильді қосылыстар конденсациясы

Β-Нафтилацетат............................................................................................. 157

Ацетил салицил қышқылы Ацетанилид.................................................. 158

2-Окси-1-нафтальдегид................................................................................ 160

Магний органикалық қосылыстар негізіндегі

синтездер. 2-метилбутанол........................................................................ 161

Ароматты қосылыстарды нитрлеу. Нитробензол............................. 162

М-Динитробензол.......................................................................................... 163

2,4- Динитрохлорбензол.............................................................................. 164

п – Нитроанилин............................................................................................ 165

О- және п-нитротолуолдар.......................................................................... 167

Нитрофенол..................................................................................................... 168

м-Нитробензой қышқылы............................................................................ 169

Ароматты қосылыстарды сульфирлеу................................................. 170

Сульфанил қышқылы.................................................................................... 170

II-толуол сульфоқышқылы......................................................................... 171

β-Нафталин сульфоқышқылы (натрий тұзы)......................................... 172

Бензолсульфохлорид.................................................................................... 173

Анилин синтезі................................................................................................ 174

Галогендеу реакциялары. Бромбензол................................................. 175

п-Йоданилин.................................................................................................... 176

Бензил спирті................................................................................................... 177

Тотығу реакциялары. Ацетон.................................................................. 178

Қант қышқылының монокалий тұзы........................................................ 179

Бензой қышқылы............................................................................................ 180

п-Бензохинон................................................................................................... 181

Конденсациялау реакциялары. Бензальацетон................................ 182

Дибензальацетон........................................................................................... 183

Қабық қышқылы............................................................................................. 184

Күрделі эфирлер конденсациясы. Ацетосірке эфирі........................ 185

Ароматты қосылыстарды түрлендіру. м-Нитроанилин.................. 187

Фенилгидроксиламин................................................................................... 187

Гидробензойн.................................................................................................. 188

Азот бөліне жүретін реакциялар. Хлорбензол................................... 189

Йодбензол........................................................................................................ 190

Фенол................................................................................................................. 191

о-Бромтолуол.................................................................................................. 192

п-Динитробензол............................................................................................ 193

м-Хлорбензол.................................................................................................. 194

Азот бөлінбей жүретін диазоний тұздарының

реакциялары. Азобірігу............................................................................. 195

b-Нафтолоранж синтезі................................................................................ 195

1-Фенилазонафтол......................................................................................... 196

Гелиантин........................................................................................................ 196

Қызыл п–нитроанилин................................................................................. 197

Қызыл конго.................................................................................................... 199

Фенолфталеин................................................................................................. 200

Органикалық қосылыстарға сапалық реакция.............................. 202

 

Маңызды органикалық қосылыстар арасындағы

генетикалық байланыс.................................................... 205

 

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства